Facebook Flipped

Om någon skulle fråga mig varför jag har en Facebook min typiska svar är att min instagram är offentlig medan min Facebook är en plattform där kan jag se bilder på min kusins första dag i skolan, eller min barndom bästa vän på ett college fotbollsmatch, eller där alla min mammas vänner kan kommentera mitt album om hur mycket jag har vuxit upp. Men … allt detta har ändrats. Nu ser jag bara en status som gör ett politiskt uttalande, eller att min vän till familjen gillade ett inlägg om det kommande valet eller en ny tragedi, någon delade en video om #blacklivesmater, eller en gammal vän som jag älskar har nu delat en av Tomi Laurens videor och jag “OMG så arg” att jag bara inte kan vara hennes Facebookvän. Tro mig, jag gör den politiska Facebooking också. Låt mig bara först säga hur häftigt det är att världen talar om viktiga saker och vi argumenterar om politik, MEN jag saknar när man öppnande upp den blåa appen med den vita logotypen och ser en status om hur en av mina high school klasskamrater har dom bästa bytygen, jag saknar när Facebook var den plats där människor delade deras födelsedag önskar för varandra, jag saknar att se album som alla heter “sommar” där jag kan se hur glada alla är för lite svensk sol. Instagram är en plats där vi målar våra liv hur vi vill att våra följare ska se oss. Vi redigerar och tänker på smarta bildtexter och hashtags, som är allt bra, självklart, jag göra det också, men Facebook har alltid varit en sociala medier där det var mer baserat på verkligheten. Det enda syftet med mig att göra en Facebook var eftersom min familj bor i Sverige och jag älskar hur i ett klick på en knapp kan jag uppdatera min sida till alla sina liv i realtid. Nu är det bara ett sätt för oss att vara känsliga och argumentera med varandra. Jag önskar att min informationskälla när jag diskuterar vad som händer med världen var inte baserad på Facebook. Vad hände med legitima resurser? Din status på Facebook är inte längre politiskt eller intellektuellt, det är bara skvaller. Om alla oss som skrek på Facebook gick ut och faktiskt samlade in pengar till dessa tragedier som vi argumenterar om, så skulle vi kunna göra en verklig inverkan på världen. Jag säger inte att inte tala om händelser som på går i världen, jag säger bara världen är redan en fruktansvärt skrämmande plats i 2016, jag vet att små saker kommer att göra min dag som att se mer av dina bebis roliga halloween dräkter, och att din mormor vände 99 och fortfarande sparkar, eller din familjs julkort och hälsningar. Låt oss sprida mer glädje, det behovs i 2016.


If someone were to ask me why I have a Facebook my typical response is because my instagram is public whereas my Facebook is a platform in which I can see photos of my cousin’s first day of school, or my childhood best friend at a college football game, or where all my mom’s friends can comment on my album’s about how much I’ve grown up. But…all that has changed. Every where I look there is a status making a political statement, my family friend has liked a post about the upcoming election or a recent tragedy, someone shared a video about #blacklivesmater, or an old friend who I love has now shared one of Tomi Lauren’s videos and I get “omg so offended” that I just can’t be her Facebook friend. Trust me, I do the political facebooking too. Let me just first say how awesome it is that the world is talking about important things and we are arguing bout politics, BUT, don’t hate me for saying this, I miss opening up that blue app with the white logo and seeing a status about how one of my high school classmates just made the dean’s list at college, I miss when Facebook was the place where people shared their birthday wishes for one another, I miss seeing albums all named “SUMMER” where I can see how happy everyone is. Instagram is a place where we paint our lives how we want our followers to see us. We edit and think of clever captions and hashtags, which is all great, OBVIOUSLY, I do it too, but Facebook has always been a social media where it was more based on reality. The sole purpose of me making a Facebook was because my family lives in sweden and I love how in a click of a button I can update my page to all of their lives in real time. Now it’s just a way for us to get offended and argue with one another. I wish that my source of information when I am discussing what’s going on with the world wasn’t Facebook. What happened to legitimate resources? Your status’ on Facebook are no longer political or intellectual, it’s just gossip. If all of us that ranted on Facebook went out and actually volunteered or raised money for these causes and tragedies that we are arguing about, then we could make a real impact on the world. I’m not saying don’t talk about current events, I’m just saying the world is already a horribly scary place in 2016, I know the little things will make my day like seeing more of your babies’ adorable halloween costumes, and that your grandma turned 99 and is still kicking, or your christmas cards. Let’s spread more joy, we need it in 2016. 

il_fullxfull.769300267_alfz

The post Facebook Flipped appeared first on Penny Parnevik.