Facebook Flipped

Om någon skulle fråga mig varför jag har en Facebook min typiska svar är att min instagram är offentlig medan min Facebook är en plattform där kan jag se bilder på min kusins första dag i skolan, eller min barndom bästa vän på ett college fotbollsmatch, eller där alla min mammas vänner kan kommentera mitt album om hur mycket jag har vuxit upp. Men … allt detta har ändrats. Nu ser jag bara en status som gör ett politiskt uttalande, eller att min vän till familjen gillade ett inlägg om det kommande valet eller en ny tragedi, någon delade en video om #blacklivesmater, eller en gammal vän som jag älskar har nu delat en av Tomi Laurens videor och jag “OMG så arg” att jag bara inte kan vara hennes Facebookvän. Tro mig, jag gör den politiska Facebooking också. Låt mig bara först säga hur häftigt det är att världen talar om viktiga saker och vi argumenterar om politik, MEN jag saknar när man öppnande upp den blåa appen med den vita logotypen och ser en status om hur en av mina high school klasskamrater har dom bästa bytygen, jag saknar när Facebook var den plats där människor delade deras födelsedag önskar för varandra, jag saknar att se album som alla heter “sommar” där jag kan se hur glada alla är för lite svensk sol. Instagram är en plats där vi målar våra liv hur vi vill att våra följare ska se oss. Vi redigerar och tänker på smarta bildtexter och hashtags, som är allt bra, självklart, jag göra det också, men Facebook har alltid varit en sociala medier där det var mer baserat på verkligheten. Det enda syftet med mig att göra en Facebook var eftersom min familj bor i Sverige och jag älskar hur i ett klick på en knapp kan jag uppdatera min sida till alla sina liv i realtid. Nu är det bara ett sätt för oss att vara känsliga och argumentera med varandra. Jag önskar att min informationskälla när jag diskuterar vad som händer med världen var inte baserad på Facebook. Vad hände med legitima resurser? Din status på Facebook är inte längre politiskt eller intellektuellt, det är bara skvaller. Om alla oss som skrek på Facebook gick ut och faktiskt samlade in pengar till dessa tragedier som vi argumenterar om, så skulle vi kunna göra en verklig inverkan på världen. Jag säger inte att inte tala om händelser som på går i världen, jag säger bara världen är redan en fruktansvärt skrämmande plats i 2016, jag vet att små saker kommer att göra min dag som att se mer av dina bebis roliga halloween dräkter, och att din mormor vände 99 och fortfarande sparkar, eller din familjs julkort och hälsningar. Låt oss sprida mer glädje, det behovs i 2016.


If someone were to ask me why I have a Facebook my typical response is because my instagram is public whereas my Facebook is a platform in which I can see photos of my cousin’s first day of school, or my childhood best friend at a college football game, or where all my mom’s friends can comment on my album’s about how much I’ve grown up. But…all that has changed. Every where I look there is a status making a political statement, my family friend has liked a post about the upcoming election or a recent tragedy, someone shared a video about #blacklivesmater, or an old friend who I love has now shared one of Tomi Lauren’s videos and I get “omg so offended” that I just can’t be her Facebook friend. Trust me, I do the political facebooking too. Let me just first say how awesome it is that the world is talking about important things and we are arguing bout politics, BUT, don’t hate me for saying this, I miss opening up that blue app with the white logo and seeing a status about how one of my high school classmates just made the dean’s list at college, I miss when Facebook was the place where people shared their birthday wishes for one another, I miss seeing albums all named “SUMMER” where I can see how happy everyone is. Instagram is a place where we paint our lives how we want our followers to see us. We edit and think of clever captions and hashtags, which is all great, OBVIOUSLY, I do it too, but Facebook has always been a social media where it was more based on reality. The sole purpose of me making a Facebook was because my family lives in sweden and I love how in a click of a button I can update my page to all of their lives in real time. Now it’s just a way for us to get offended and argue with one another. I wish that my source of information when I am discussing what’s going on with the world wasn’t Facebook. What happened to legitimate resources? Your status’ on Facebook are no longer political or intellectual, it’s just gossip. If all of us that ranted on Facebook went out and actually volunteered or raised money for these causes and tragedies that we are arguing about, then we could make a real impact on the world. I’m not saying don’t talk about current events, I’m just saying the world is already a horribly scary place in 2016, I know the little things will make my day like seeing more of your babies’ adorable halloween costumes, and that your grandma turned 99 and is still kicking, or your christmas cards. Let’s spread more joy, we need it in 2016. 

il_fullxfull.769300267_alfz

The post Facebook Flipped appeared first on Penny Parnevik.

 

I’m back…

Hej allihopa, jag vet att det har varit ett tag, men jag är mer än glad över att vara tillbaka och att dela mitt liv och mina tankar med alla som är villig att lyssna på denna bloggen. Den här sommaren har varit en virvelvind av att vara upptagen. Så här är en liten uppdatering: Jag är med på min systers turné (Aint No Saint Tour) där vi alla har tryckt in oss i bilar, turné bussar, båtar och tåg, bara så att vi kan  ha någon del i denna magi. Peg’s karriär är bara i början och i en kort månad hon lyckats skapa en hel show, nya låtar, koreografi, och tal. Jag har varit med som en lillasyster, en supporter, och med en kamera i handen och har dokumenterar all galenskap. På våra lediga dagar har jag tillbringat varje sekund med min familj, med summernight cookouts, vi har byggt enorma sängar för sleepovers med med alla mina kusiner, vi har badat och spelat fotboll varje dag. Det har varit en otrolig sommar, men om jag ska vara ärlig, i början av sommaren gjorde jag en lista om saker som jag ville åstadkomma i sommar, som jag inte ens har försökt. Saker som   “1. Träna mer 2. Inte titta på en hel del Netflix 3. Aldrig gå en hel dag utan att lämna huset 4. Lär dig några ord på franska 5. Få matlagningskurser från farmor”! Men jag insåg, det spelar ingen roll om jag hänger upp listan vid min säng och läster den varje dag, universum kommer alltid att ha olika mål och större lärdomar för mig att lära. Jag har sett mina kusiner och syskon, som verkar så små, växa upp i sommar. Några av dem har blivit kära för första gången denna sommar, en del upplever sin första broken heart, och även lila Luna har hittat sin plats i världen (hon fick även sitt första snäppchattkonto som fick henne att känna som en “stor flicka”). De senaste 2 månaderna har jag sett dem och insåg att jag var tvungen att släppa denna hårt grepp som jag hade på mitt liv och bara låta mig vara 19. Jag skriver alltid om “leva i nuet, vara 19”, men jag har inte praktiserade vad jag har predikat. Jag har varit så inne i den här bilden, min perfekta framtid, min plan att ha ett bra jobb, gifta sig snart och har ett gäng barn; det är allt fortfarande min dröm men just nu vill jag bara hålla fast vid min ungdom. Jag vill låta mig själv gör misstag och lära en läxa från dom. Jag vill inte titta tillbaka en dag och önska att jag bara var ung och rolig och helt enkelt mig själv. Sommaren är fantastiks, det är en tid för lek och skratt, men det är något om hur hösten låter dig återuppfinna sig själv, börja om, och vara en bättre du.  Sverige du har varit underbar, men jag är redo att komma tillbaka till southern charm, min pojkväns armar, och min lilla lägenhet på Abercorn street.


Hi everyone, I know it’s been a while but I’m beyond happy to be back on this site sharing my life and my thoughts with everyone who is willing to listen. This summer has been a whirlwind of being busy. So to catch you up here is what is new: I joined my sister’s tour (Ain’t No Saint Tour) where we all have basically squeezed in cars, tour busses, boats, and trains to have some part in this magic. Peg’s career is just starting and in a short month she managed to create an entire set of new songs, choreography, and speeches. I have been tagging along as a little sister, a supporter, and with a camera in my hand documenting all the craziness. On our off days I have spent every second with my family, having summer night cookouts, building huge beds for sleepover’s with all my cousins, swimming and playing soccer everyday. It’s been an incredible summer break, but to be honest, at the beginning of summer I made this list of things I wanted to accomplish that I haven’t even tried. Things like, “1. Work out more 2. Don’t watch a lot of Netflix 3. Never go a whole day without going outside 4. Learn some words in french 5. Get cooking lessons from grandma” which are all reasonable goals! But I realized, it doesn’t matter if I hang this list up by my bed and read them everyday, the universe is always going to have different goals, and bigger lessons for me to learn. I have watched my cousins and my younger siblings, that seem so little, completely grow up. Some of them falling in love for the first time this summer, some experiencing their first heartbreak, and even baby Luna is finding her place in the world, she even got her first snap chat account which made her feel like a ‘big girl’. These past 2 months i’ve watched them and realized I had to let go of this tight grip I had on my life and just let myself be 19. I always write about “living in the moment, be 19” but I haven’t practiced what i’ve preached. I have been so caught up in this image, my perfect future, my plan to have a great job, get married soon and have a bunch of kids; that is all still my dream but for now I just wanna hold on to my youth. I do not want to look back one day and wish that I just let myself be young and fun and unforgivingly me. Summer is incredible, it’s a time for play and laughter, but there’s something about how fall let’s you reinvent yourself, start over new, and be a better you, that makes me so excited to get back home. Sweden you’ve been lovely, but I’m ready to get back to some southern charm, being in my boyfriend’s arms, and my little apartment on Abercorn street.

Processed with VSCO with 6 preset
Processed with VSCO with 6 preset

The post I’m back… appeared first on Penny Parnevik.

 

Summer Board

Jag gjorde en ny sommar pinterest board! Den handlar om hur min sommar kommer se utt. I sommar ska jag gå på Peg’s turné med henne, jag förhoppningsvis kommer hälsa på JJ i Cape Cod eller ha honom komma till Sverige igen, jag kommer att enkelt njuta av alla svensk matt som jag saknar hela året varje år, jag ska springa runt barfota och spela fotboll med mina kusiner, jag sa till mig själv att jag ska träna hela sommaren, och jag ska alla tillsammans bara njuta av att vara hemma i Sverige. Så mycket har förändrats i mitt liv sedan förra sommaren. Jag har flyttat in i min egen lägenhet i en annan stat, har jag förlorat gamla vänner och fick nya vänner, JJ och jag har kört timmar i sträck korsar Georgia-Florida gränsen som håller oss isär, jag fick följa min dröm och åka till Afrika för att filma en dokumentär, jag har jonglerade arbete skolan och lek men inte alltid i den ordningen, enligt min mening, jag har blivit en bättre version av mig. Med all denna förändring, har Sverige alltid varit en konstant i mitt liv. Oavsett hur mycket mitt liv förändringar under varje läsår, kom jag tillbaka till Sverige, den skarpa sommarluften, vi springer runt, leker i skogen, dansar med blommor i håret, sjunger med min farfar, laga mat med min farmor, cykel till mina vänner hus, simma i det iskalla sjön, utforska Stockholm. Sverige, mitt hem, är alltid där som en påminnelse eller ett wake up call att den enda verkligt viktiga i livet är sena nätter talar om filosofi och politik med min pappa eller båt dagar med hela familjen, eller skratta så hårt du gråter på kusin sleepover, eller vara kreativ och göra trampolin till ett tält för natten; alla dessa ting är kärlek, och det är en påminnelse om att allt som betyder något är kärlek.


I just made a new summer pinterest board! It’s a mood for how I want my summer to be.This summer I’m gonna go on Peg’s tour with her, I’m hopefully gonna visit JJ in Cape Cod or have him come to Sweden again, I’m going to simple enjoy all the Swedish food that I miss all year every year, i’m gonna run around barefoot and play soccer with my cousins, I’ve told myself that I’m going to work out all summer, and I’m going to all together just enjoy being home in Sweden. So much has changed in my life since last summer. I’ve moved into my own apartment in a different state, i’ve lost old friends and gained new friendships, JJ and I have driven hours on end crossing the Georgia-Florida border that keeps us apart, I got to follow my dream and go to Africa to film a documentary, I’ve juggled work school and play but not always in that order, I’ver become, in my opinion, a better version of me. With all this change, Sweden has always been a constant in my life. No matter how much my life changes during each school year, I come back to sweden, the crisp summer air, we run around, play in the woods, dance with flowers in our hair (which is actually a Swedish tradition for those of you thinking I just wanted to sound tumblr haha), sing with my grandpa, cook with my grandma, bike to my friends house, swim in the freezing lake, explore stockholm. Sweden, my home, is always there as a reminder or a wake up call that the only truly important thing in this life is late nights talking about philosophy and politics with my dad or boat days with the whole family, or laughing so hard you cry at cousin sleepovers, or getting creative and turning the trampoline into a tent for the night; all these thing are love, and it’s a reminder that all that matters is love.

IMG_0397

The post Summer Board appeared first on Penny Parnevik.

 

Birthday Gifts!

Min födelsedag är 16 maj… Det va en jätte fin dag, jag fyrade med min familj och kompisar på min favo restaurang! Här e mina presenter från kompisar och familjen! jätte tacksam för allting!

photo1-36

HÄR .. ( I flipped the belt so all one color )

photo3-28photo6-11photo5-15

HÄR

photo7-7photo1-35

HÄR

photo8-5

Vet inte vart man kan köpa online, men kommer ifrån LFstores

photo9-2

HÄR

photo2-27

Vet inte vart man kan köpa online, men kommer ifrån LFstores

photo10-207xdzg-i

HÄR ( kan inte köpa online)

 

The post Birthday Gifts! appeared first on Philippa Parnevik.

 

Förändra din vardag

Ibland så är allt du behöver en liten förändring . Den här veckan kan beskrivas med ett ord : Blah! Allt har bara känts konstigt så just nu är det mitt i natten och jag organiserar mitt rum. En enkel vridning på sängen, eller organisera i garderoben, helt enkelt flytta runt saker kan totalt ändra ditt humör. Det är som att få en ny frisyr, känner dig fräsch och redo att ta dig an kaoset i världen. Några av de svåraste nätterna i mitt liv har jag valt att städa efter den långa dagen. När du inte kan sova, gå och ordna ditt rum, lita på mig, du har hela ditt liv för att få en god natts sömn.  Ikväll , slå på lite musik, flytta din säng , lägga till nya dekorationer, häng upp saker eller riv ner gamla bilder, sedan ta en dusch. Helt enkelt få allt organiserat, kan få dig att känna så kraftfull. Så mitt tips i veckan, till alla som läser detta, gå och organisera ditt liv för natten! Ps. Om du gör det, tagga mig i en bild eller kommentera, jag vill veta hur det blev <3

Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset

 

 


Sometimes all you need is a little change. This past week can be described in one word: BLAH. Everything has just felt out of place so right now it is 12:19am and I just rearranged my room. A simple turn of the bed, or organization in the closet, simply just moving things around can COMPLETELY change your mood. It’s like getting a new haircut, you feel fresh and ready to take on the chaos of the world. Some of the hardest nights of my life I have spent cleaning. When you can’t sleep go rearrange your room, trust me, you have your whole life to get a good nights sleep. Tonight, turn on some music, move your bed, add new decorations, hang things up or tear the old pictures down, then take a shower. Simply getting organized can make you feel so powerful. So thats my tip of the week, to anyone reading this, go organize your life for the night!

The post Förändra din vardag appeared first on Penny Parnevik.

 

Det här med pojkvän

Yes, det är sant. Jag har gått och skaffat kille. Haha men nej, allvarligt så ville jag inte ens ha en kille. Jag tänkte att denna sommaren skulle handla om mig själv och musik och min karriär. Men kärlek funkar väl inte så…

Helt ärligt så är det nästan ingen som vet om att vi är tillsammans “på riktigt” för att det fortfarande är så nytt. Visste inte riktigt om det skulle hålla och det var det inte värt det att berätta för alla vänner/släkten om det ändå skulle ta slut om några veckor.

Men det är väl så att när man inte förväntar sig bli kär, så blir man det. Det kommer från ingenstans. Och helt plötsligt saknar man en person och vill göra med dom. Det är liksom roligt att handla mjölk eller tvätta kläder med den personen. Det är fan kärlek. Haha. Men for real. Man ska inte gå runt och bestämma att vara singel eller bestämma att söka ut en kille. Utan, kör på bara. Så händer allt som det ska hända. Jag vet ju självklart inte vad som händer i framtiden. Men just nu är jag såååå jäkla glad, what else matters?

 

 

The post Det här med pojkvän appeared first on Peg Parnevik.

 

Sweeeeeden

http://ellos.se/damHej babes!

Just nu är jag hemma i Sverige och drar på lördag! Har jobbat massor på albumet och specifikt en låt som kommer ut i Juni !!! Det som är så roligt med musiken är att man aldrig behöver göra samma stil. Vi gjorde Ain’t No Saint, och nu har vi gjort en sommar låt som är lite mer reggae/dancehall vibes, och sen kanske man gör en lugn låt och en riktig party låt, vem vet! Ingenting måste låta likadant liksom.

 

Längtar efter sommaren och självklart turnén, kommer bli såååå roligt. Vi får hoppas på bra väder också, för att just nu känns det som höst.

 

Anyway! Jag drar till New York med min kille (yes jag har kille helt plötsligt haha) så jag har hållt på att bestämma vad jag ska ta med mig. Tänkte någonting sånt….

 

Processed with VSCO with c1 preset
Processed with VSCO with c1 preset
Processed with VSCO with 6 preset
Processed with VSCO with 6 preset

 

Vanliga Air Forces, en Savannah keps, och min jacka från ELLOS.

Kolla in deras grejer for SURE, dom har typ allting!

-i samarbete med Ellos-

The post Sweeeeeden appeared first on Peg Parnevik.

 

Youtube?

Hej! Penny har nyligen börjat med youtube, och många av er har kommenterat och frågat om jag kunde börja.   Becca har bett mig i flera månader att jag ska börja. Nu har vi pratat om det och vi tyckte att det skulle vara jätte kul att ha en tillsammans! Vad tycker ni? Vi skulle gör hauls, challenges, Q&A’s, osv… Vilka videos tycker ni om att titta på? kommentera! Det har kommer bli skit kul, tror ni många kommer titta hahahh?… Nu kör vi, snälla kommentera tips.

PUSS

Philippa och Rebecca

IMG_9824

The post Youtube? appeared first on Philippa Parnevik.

 

Sommar och sol.

imageimage

svensk sommar: Vem är taggad för sommar i år? Jag ÄLSKAR sommar i Sverige! Det kommer vara en grym sommar, peg kommer vara på turné så förhoppningsvis kommer jag få träffa er alla där! Vad ser ni fram immott i sommar?

-kram,

Penny

The post Sommar och sol. appeared first on Penny Parnevik.

 

Fav For Face

photo5-14photo1-34
  • Denna cleanser använder jag varje morgon och kväll, den hjälper med acne och är helt enkelt skit bra! Ni kan köpa den HÄR
photo2-26
  • Det här är min exfoliator, den är jätte bra för att rena skinnet och ta ut allt smuts . Ni kan köpa den HÄR 
photo6-10

– 

  • Älskarrrrr denna produkten!!! Den torkar ut finnar och gör det så mycket lättare att få bort dom. Ni kan köpa den HÄR
photo4-27
  • Detta använder jag när jag har finnar som jag vill bort. Först sätter man Protein Complex på ställen som har finnar sen sätter man Pure Oxygen Serum på hela ansiktet ( typ som en moisturizer) Ni kan köpa det HÄR  och HÄR
photo3-27
  • Har aldrig haft en ögon kräm förut men tycker den här är skit bra. Ni kan köpa den HÄR
photo8-4
  • Min every day moisturizer! Ni kan köpa den HÄR 
photo7-6

  • Cocos olja är altid mi go to, jag brukar faktist också sätta det på mina ögonbryn för att förlänga dom! det funkar jätte bra

Hoppas det här hjälpte!

PUSS

P

The post Fav For Face appeared first on Philippa Parnevik.